Prof. Dr. Ulrich Rüdiger
Magnetism: Magnetic Materials and Spintronics

Login |
 
 

Contact

Deputy Chair (Lehrstuhlvertretung) Dr. Mikhail Fonin
Room: P 707
Phone: 0049 (0) 7531 88-3787
Fax: 0049 (0) 7531 88-3789


E-mail: mikhail.fonin@uni-konstanz.de
Secretariat Friederike Stuckenbrock
Room: P 706
Phone: 0049 (0) 7531 88-3791
Fax: 0049 (0) 7531 88-3789


E-mail: friederike.stuckenbrock@uni-konstanz.de
Postal Address Universität Konstanz
Fachbereich Physik
Lehrstuhl Rüdiger
Dr. Mikhail Fonin

Fach 702
78457 Konstanz, Germany
Visitors Universität Konstanz
Building P, room P 707
Universitätsstraße 10
78464 Konstanz
Germany
City Map Konstanz City Map Konstanz

 

Site Map of the University Site Map of the University